česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

Martin Štefl, Těmice x S MORAVA Leasing, a.s.

Martin Štefl (dále též nájemce), podnikatel provozující silniční autodopravu, měl se společností S MORAVA Leasing, a.s. (dále též pronajímatel) uzavřeny tři leasingové smlouvy. Nájemce je poškozen jednáním pronajímatele, které je nejlépe prokazatelné na žalobě, kterou podal sám pronajímatel u rozhodčího řízení dne 20.10.2005, a tudíž uvedená fakta nemůže pronajímatel jakkoliv zpochybňovat. Ve všech případech se jedná o uplatnění zcela nepochopitelného bezdůvodného obohacení ve výši několika stovek tisíc korun.

1. případ: Tahač návěsů MAN 19.414
Leasingová smlouva č. 820103005:
– datum uzavření: 12.11.2001
– předmět smlouvy: finanční pronájem tahače návěsů MAN 19.414
– datum účinnosti smlouvy: 16.11.2001
– datum platnosti smlouvy: 36 měsíců
– počet leasingových splátek: 36
– výše leasingové splátky: 59.194,- měsíčně
– splatnost měsíční splátky: vždy do 15. dne každého měsíce

Vyčíslení jednotlivých pohledávek (dle pronajímatele):
1. Část neuhrazené poslední, 36. splátky ve výši 3.522,90 Kč.
2. Vyúčtovaná a neuhrazená smluvní pokuta ve výši 39.515,34 Kč
3. Účelně vynaložené vícenáklady ve výši 19.226,36 Kč
4. Uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 239.400 Kč

Nájemce uhradil veškeré leasingové splátky a v plné výší, ale pronajímatel část poslední splátky ve výši 3.522,90 Kč použil na úhradu penále, aniž by to nájemci jakkoliv sdělil, že platba byla směrována jinam než na úhradu leasingové splátky. Nájemce očekával, že dojde k převodu vlastnického práva na nájemce, jelikož byly uhrazeny veškeré splátky, což odpovídalo dohodnutým podmínkám. Pronajímatel na základě článku 8.1.6 Všeobecných smluvních podmínek je oprávněn odepřít převod vlastnictví, pokud nájemce nevyrovná všechny závazky nejpozději do 1 měsíce od poslední splátky nájemného. Pronajímatel bez jakéhokoliv upozornění a dokonce i přes písemné výzvy nájemce odepřel vlastnictví převést pro zmíněný nedoplatek 3.522,90 Kč, přitom nájemce uhradil jen na leasingových splátkách během 3 let 2.127.461,10 Kč! Tedy za bagatelní částku 3,5 tis Kč, o které ani nájemce nevěděl, že není uhrazena, měl přijít o majetek – nákladní vozidlo, do kterého investoval za 3 roky přes 2,1 mil. Kč! Po několikaměsíčním dohadování pronajímatel nakonec převedl vlastnictví na nájemce, ale k tomu si nárokuje bezdůvodné obohacení za údobí mezi koncem leasingové smlouvy a převodem vlastnického práva v neskutečné výši 239.400 Kč. Vyčíslení a prokázání výše bezdůvodného obohacení nebylo nájemci předloženo a nájemce se s ním seznámil až ze znaleckého posudku Ing.Milana Majera ze dne 30.6.2005, který si objednala S MORAVA Leasing, a.s., obsaženého ve spise rozhodčího řízení.

2. případ: Tahač návěsů MAN 19.414

Leasingová smlouva č. 880103005:

– datum uzavření:                                  30.11.2001
– předmět smlouvy:                             finanční pronájem návěsu sklápěčkového SCHMITZ GOTHA
– datum účinnosti smlouvy:              1.12.2001
– datum platnosti smlouvy:              36 měsíců
– počet leasingových splátek:          36
– výše leasingové splátky:                 31.998,- měsíčně
– splatnost měsíční splátky:              vždy do 10. dne každého měsíce

 

Vyčíslení jednotlivých pohledávek (dle pronajímatele):

  1. Část neuhrazené poslední, 36. splátky ve výši 257,31 Kč.
  2. Vyúčtovaná a neuhrazená smluvní pokuta ve výši 14.355,08 Kč
  3. Účelně vynaložené vícenáklady ve výši 14.866,56 Kč
  4. Uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 113.600 Kč

 

Postup je identický jak u případu 1. Nájemce uhradil veškeré leasingové splátky a v plné výší, ale pronajímatel část poslední splátky ve výši 257,31 Kč použil na úhradu penále, aniž by nájemci jakkoliv sdělil, že platba byla směrována jinam než na úhradu leasingové splátky. Nájemce očekával, že dojde k převodu vlastnického práva na nájemce, jelikož byly uhrazeny veškeré splátky, což odpovídalo dohodnutým podmínkám. Pronajímatel i přes písemné výzvy nájemce odepřel vlastnictví převést pro zmíněný nedoplatek 257,31 Kč, přitom nájemce uhradil jen na leasingových splátkách během 3 let 1.151.670,69 Kč! Tedy za bagatelní částku 300 Kč, o které ani nájemce nevěděl, že není uhrazena, nebyl převeden předmět leasingu – návěs, který byl až na zmíněných necelých 300 Kč celý splacen! Pronajímatel nakonec převedl vlastnictví na nájemce, ale nárokuje si bezdůvodné obohacení za údobí mezi koncem leasingové smlouvy a převodem vlastnického práva ve výši 113.600,- Kč. Pro vysvětlení – kvůli 300 Kč nepřevedl pronajímatel předmět leasingu ihned, ale se zpožděním cca 6 měsíců, a za to si naúčtoval zmíněných 113.600,- Kč.

 

3. případ: Nákladní automobil MAN T48 6×4

Leasingová smlouva č. 980202008:

– datum uzavření:                                  3.7.2002
– předmět smlouvy:                             finanční pronájem nákladního automobilu MAN T48 6×4
– datum účinnosti smlouvy:              4.10.2002
– datum platnosti smlouvy:              48 měsíců
– počet leasingových splátek:          48
– výše leasingové splátky:                 62.121,- měsíčně
– splatnost měsíční splátky:              vždy do 10. dne každého měsíce

 

Vyčíslení jednotlivých pohledávek (dle pronajímatele):

  1. Pohledávka z titulu neuhrazených splátek ve výši 186.363 Kč.
  2. Vyúčtovaná a neuhrazená smluvní pokuta ve výši 64.997,12 Kč
  3. Účelně vynaložené vícenáklady ve výši 28.728,73 Kč
  4. Uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 221.300 Kč
  5. Pohledávka z titulu ušlého zisku ve výši 216.161,48 Kč
  6. Pohledávka z titulu ztráty z prodeje ve výši 95.007 Kč

 

V tomto případě neměl nájemce uhrazeny tři splátky a byla mu smlouva pronajímatelem vypovězena. Jak tvrdí ale nájemce již v tehdejší komunikaci, výpověď mu nebyla nikdy doručena (viz. dopis ze dne 26.7.2005 doručený několika orgánům pronajímatele). Položku č. 1. je možné akceptovat. Položky 2. a 3. jsou nepřezkoumatelné bez dodaných podkladů či výkazů, které pronajímatel nikdy nájemci  nepředložil. U položky č. 4., bezdůvodného obohacení, se vychází ze znaleckého posudku Ing.Milana Majera ze dne 30.6.2005. Pokud shrneme prosté závěry znalce, potom nájemce užíval údajně neoprávněně vozidlo od 8.4. do 30.6.2005, kdy cena nového vozidla činí 2.920.000 Kč bez DPH, a podle znalce klesla hodnota vozidla za 57 pracovních dnů o 221.300 Kč. Pokud uvážíme, že odebrané vozidlo prodal pronajímatel za rovný 1 mil Kč, přitom za 57 pracovních dnů neoprávněného užívání chce pronajímatel skoro čtvrtinu prodejní ceny, je poměr zcela evidentně nevyvážený, a to buď v prodejní ceně, nebo naopak v hodnotě neoprávněného užívání. A dá se usuzovat, že nájemce Martin Štefl byl poškozen buď v prodejní ceně (dle nájemce byla reálná prodejní cena v době prodeje údajně kolem 1,6 mil Kč), či ve výši požadovaného bezdůvodného obohacení, nebo nakonec v obou položkách. Položka č.5,  pohledávka z titulu ušlého zisku, je zdůvodněna odkazem na článek 8.4.5. písmeno f) Všeobecných smluvních podmínek. Zde je uvedeno, že je nájemce povinen uhradit pronajímateli „aktualizované náklady finanční služby, které se stanovují přepočtem na úvěrové úročení jednotlivých splátek, úrokovou sazbou smluvenou při uzavření leasingové smlouvy“. Oproti Všeobecným smluvním podmínkám pronajímatel nárokuje prostou finanční službu do konce leasingového nájmu, přičemž ale právě anuitní leasingové splátky se vyznačují tím, že na začátku splácení se hradí větší míra úroků a nižší jistina, naopak na konci splácení je úrok již menší než konstantní nárokovaná finanční služba. Tedy pohledávka z titulu ušlého zisku by měla být požadována ve výrazně nižší částce. Položka 6. ztráta z prodeje by nevznikla, kdyby byl předmět pronájmu prodán za cenu tržní v daném čase, kterou nájemce odhaduje na 1,6 mil Kč.

Dne 29.8.2013 pan Martin Štefl podal trestní oznámení na společnost S MORAVA Leasing,a.s. s podezřením na podvodné jednání, které je důkladně popsáno v přiloženém dokumentu.

Erste leasing České spořitelny