česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

závěrečné vyúčtování

Od prvopočátku společnost S MORAVA Leasing jakožto pronajímatel odepírala hodnotu předmětu leasingu na stranu aktiv nájemce. Svědčí o tom i vyčíslení podaného návrhu na insolvenční řízení, kde o očekávaných aktivech na straně nájemce ze zpeněžení předmětu leasingu a z předpisu nájemného není vůbec uvažováno.

Až po prodeji předmětu leasingu dne 29.6.2012 za 36 milionů Kč zaslal dne 17.8.2012 pronajímatel nájemci závěrečné vyúčtování . Pronajímatel konečně přiznává na základě stanoviska Nejvyššího soudu nájemci výtěžek ze zpeněžení předmětu leasingu (složený z předpisu nájemného a z prodeje areálu – strana 2.,text pod tabulkou Celkové výnosy).

V závěrečném vyúčtování je zcela neakceptovatelný vyčíslený ušlý zisk rovnající se již neposkytnuté finanční službě za období od prodeje předmětu leasingu do původního termínu ukončení splátkového kalendáře, a to ve výši 16.360.494,28 Kč (1.strana,1.tabulka,5.řádek) a ve výši 1.801.068,36 Kč (1.strana,2.tabulka,6.řádek). Celkový ušlý zisk, resp. neposkytnutá finanční služba vyčíslená pronajímatelem činí 18.161.562,64 Kč! Prodejem předmětu leasingu dochází k vypořádání mezi pronajímatelem a nájemcem, pronajímatel již nájemci neposkytuje žádné finanční služby a tedy ani nepřichází o ušlý zisk, který pronajímatel vyčísluje ve výši úroků do konce původní platnosti splátkových kalendářů (tedy do 28.12.2021, resp. do 10.12.2016). Jinými slovy, pronajímatel by chtěl úrok za údobí, kdy žádné peníze ve formě finanční služby již neposkytuje, což odporuje dobrým mravům. Takto by mohl ukončit leasingové smlouvy opakovaně několika nájemcům, opakovaně poskytovat finanční služby z těch stejných finančních zdrojů a přitom chtít od všech nájemců platbu neposkytnutých finančních služeb. Tedy z jedné poskytnuté částky chtít zisk = finanční službu od více nájemců. 

Navíc by takto získali celý zisk (nezatížený např. nákladovými úroky vynaloženými na pořízení peněz) a ihned (jinak by byl rozpuštěn do splátkového kalendáře po celé období nájemního vztahu).

Nájemce rozporoval v závěrečném vyúčtování mimo jiné položku náklady spojené s právním zastoupením, pojištěním, úklid, elektro pro obě LS ve výši 377.966,00 Kč (2.strana,1.tabulka,předposlední řádek). Dne 10.8.2012 reagoval pronajímatel mimo jiné přílohou (3.strana), ze které je patrné, že asi 250 tis Kč činí právní služby spojené zejména s vedeným insolvenčním řízením. Když pomineme, že nájemce nepovažuje náklady spojené s insolvenčním řízením za náklady vztažené k leasingovým smlouvám, byly právní služby vyčíslené a nárokované vůči nájemci v době, kdy bylo nepravomocně Krajským soudem v Brně rozhodnuto, že se návrh na insolvenci zamítá. Zároveň i tyto náklady nejsou nijak specifikované, nejsou rozepsané úkony právních služeb, často fakturované v údobí, kdy několik měsíců nebylo u insolvenčního soudu ze strany pronajímatele ani žádné podání, ani neprobíhalo žádné jednání.

U úvěrové smlouvy č. 1110900180, kterou pronajímatel vypověděl z důvodu prodlení se zaplacením splátky ke dni 5.1.2011, si pronajímatel nárokuje doplatek dlužných splátek, doplacení jistiny a  smluvní pokutu. Co je ale zcela nestandardní, i když obsažené ve Všeobecných smluvních podmínkách (bod 10.2. VSP verze 3/2009), je, že si pronajímatel nárokuje i veškeré úroky (návrh na insolvenci, str. 32), které byly sjednány  na celou dobu splácení. Tedy si nárokuje i úroky za období, po které již úvěr neposkytuje. Což je pro společnost S MORAVA Leasing zdaleka nejlepší obchod s největším ziskem. Úvěr již neposkytuje, ale veškerý úrok si nárokuje navíc splatný ihned.  Takto by mohl poskytovatel úvěru poskytnout úvěr dlužníkovi, při nejbližší možnosti jej zesplatnit, nárokovat si veškeré úroky a úvěr záhy půjčit jinému dlužníkovi opět za plnou úhradu úroku. Takto mohl na jednom úvěru získat úrok několikrát. Což je pro poskytovatele veliký, nepřiměřený profit. A i když je to sjednáno ve Všeobecných smluvních podmínkách jednostranně vytvořených společností S MORAVA Leasing, považujeme tento postup za minimálně velice nemorální a neodpovídající běžným standardům, které například používá sama matka společnosti S MORAVA Leasing, Česká spořitelna, a.s. ve svých Všeobecných úvěrových podmínkách.

Jak je vidět například i z přihlášky společnosti S MORAVA Leasing do insolvenčního řízení na společnost LIGA, s.r.o., je tento úrok po zesplatnění nárokován i u jiných společností.

Ideální je asi toto přirovnání: pronajímatel pronajme nebytový prostor na dobu určitou 5 let. Po 1.roce vypoví smlouvu o nájmu z důvodu prodlení s úhradou nájemného. Nájemce se vystěhuje, pronajímatel ale po něm bude chtít uhradit nájemné za zbývající 4 roky, i když prostor již neužívá. A přitom pronajme prostor třetímu subjektu za stejných podmínek. Z jednoho prostoru si potom nárokuje nájemné dvakrát.

Erste leasing České spořitelny