česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

neoprávněné fakturace

V průběhu smluvního vztahu opakovaně společnost S MORAVA Leasing  fakturovala neoprávněné fakturace, i chybně vypočítané či duplicitní penalizační faktury.

1. Vyúčtováno penále penalizační fakturou č. 9097001544 vystavenou dne 18.3.2009 na částku rovných 30.000,- Kč. Bylo vyúčtováno bez jakéhokoliv výpočtu, bez udání období, doby prodlení a použité sazby. Ačkoliv byla tato faktura vystavena neoprávněně, byla nájemcem uhrazena.

2. Pronajímatel na žádost nájemce o snížení výše úrokové míry reagoval příslibem ze dne 2.11.2009, kdy obchodní zástupkyně ing.Minichová sdělila, že „od poloviny října má společnost DELETE 50% výši původního penále.“. A skutečně od tohoto data účtoval pronajímatel penále v poloviční výši. Vzhledem k nejasnostem ve výši fakturovaných sazeb reklamoval nájemce penalizační faktury a mailem mu bylo paní Karlínovou (má na starosti fakturace penále) odpovězeno dne 29.12.2010, že penále bylo fakturováno ve správné výši, protože sleva byla schválena od poloviny října 2010!!!. Přitom ale pronajímatel fakturoval se sníženou faktury v období od 25.11.2009  do 19.11.2010, a to i přímo paní Karlínová. Takže paní Karlínová se nejenom spletla o rok, ale sama asi zapomněla, že již určité údobí ve snížené sazbě penalizační faktury i ona vystavovala, a to naposledy 27.9.2010 (faktura č. 9107004812).

3. Ke dni 31.8.2010 uzavřely smluvní strany zápočet, ve kterém byly zahrnuty i smluvní pokuty dle faktur 9107004735, 9107004736 a 9107004737. Tyto faktury byly vystaveny dne 30.8.2010, nebyly ale nájemci předloženy. Zápočet byl dne 1.9.2010 uzavřen s datem 31.8.2010 (pronajímatel trval na tom, že musí být uzavřen do konce srpna, jinak dohoda nebude uzavřena). Je určitě chybou, že nájemce uzavřel zápočet, který obsahoval i nikdy nepředložené faktury, ale v té době ještě nájemce měl velkou důvěru v serióznost pronajímatele. Jelikož nájemci nebyly uvedené penalizační faktury předloženy ani v následujících dnech či týdnech, zaměstnanci nájemce opakovaně vyzývali pronajímatele k zaslání faktur (16.11.2010) . Po několika měsících byly faktury zaslány paní Karlínovou, pracovnicí pronajímatele, prvně mailem, a to až ve dnech 7.2.2011 (příloha 1, příloha 2, příloha 3) a 8.2.2011 (příloha 1, příloha 2). Jak je vidět, u předmětných faktur chybí jakýkoliv výpočet, z jakých částek, za jaké období, jakou sazbou. Z přiložené faktury č. 9107003686, která nemá s uvedenými napadanými fakturami žádnou souvislost a byla jen součástí zasílaného mailu, je zřejmé, jak vypadaly standardní penalizační faktury. Hned pod celkovou sumou je uveden přesný výpočet. A mimochodem, i tato faktura byla se sníženou, 50% slevou z původní sazby, tedy se sazbou 0,025% denně.

Až po dalších urgencích (15.4.2011) poslala paní Karlínová kompletní předmětné faktury 9107004735-737, které byly doručeny dne 2.5.2011. Uvedené faktury měly již výpočty jako samostatnou přílohu na zvláštním papíře (dříve všechny výpočty byly obsaženy přímo na faktuře a začínaly hned pod vyčíslením celkové sumy). Byla použita opět původní sazba 0,05% denně, i když penalizační faktury vystavené před těmito fakturami i následující po nich byly vypočítány s poloviční sazbou. K jednotlivým fakturám:

9107004735 – počítána v původní sazbě, velká většina nároku již promlčena (penále počítáno za prodlení od roku 2005), odečtena nepochopitelná sleva ve výši 14.692,12 Kč, vypočítaná částka celkově neodpovídá částce na faktuře (vypočítáno 69.576,60 Kč, fakturováno 62.702,00 Kč)!!!

9107004736 – počítána v původní sazbě, „bylo vyfakturováno v poloviční výši“ a odečtena skoro poloviční částka, následně přičteno 1.209,18 Kč a poskytnuta nějaká sleva ve výši 801,36 Kč. K tomu je ale zásadní, že veškeré penále bylo již vyfakturováno v jiných, dříve vystavených fakturách!!! 

9107004737 – taktéž počítáno v původní sazbě 0,05% denně, poskytnuta jakási sleva ve výši 2.726,17 Kč.

Nutno podotknout, že pronajímatel používá program SAP, jeden z nejlepších softwarů na světě, který sám vše počítá, hlídá, kontroluje…

 

4. Po celou dobu platnosti leasingových smluv fakturoval pronajímatel nájemci Poplatek za správu LS (nemovitosti). Až u insolvenčního řízení rozporoval nájemce oprávněnost těchto fakturací, které nebyly smluvně dohodnuty ve smlouvě ani všeobecných podmínkách. Při jednání v insolvenčním řízení reagoval právní zástupce pronajímatele JUDr.Feichtinger na tuto námitku dvakrát. Na jednání dne 17.1.2012 uvádí (strana 2.,odstavec 3): „Dalších 180.000,- Kč a 70.000,- Kč uhrazených ke konci ledna 2011 bylo použito: ve výši 85.968,- Kč na daň z nemovitostí, dále ve výši 94.032,- Kč na splátky 064199 a ve zbytku pak na splátky 065199“. Na jednání u insolvenčního soudu dne 17.2.2012 uvedl právní zástupce pronajímatele (strana 4., předposlední odstavec), že „poplatek za správu leasingové smlouvy je sjednán ve Všeobecných smluvních podmínkách kolonka 3.19. Částka vypočítávaná v konkrétní fakturaci za správu leasingové smlouvy – nemovitosti byla vypočítávána vždy podle aktuální výše daně z nemovitosti. … poplatek za správu leasingové smlouvy je vlastně poplatkem z předmětu leasingu z nemovitosti, a zahrnuje daň z nemovitosti, kterou z účetních důvodů nelze dobře promítnout do interních dokladů“.

Pokud to shrneme, opakovaně právní zástupce potvrdil, že se jedná o skrytou přefakturaci daně z nemovitosti, což mělo být sjednáno ve Všeobecných smluvních podmínkách bod 3.19. Jak je zřejmé z přílohy, na přefakturaci daně z nemovitosti se uvedený bod Všeobecných smluvních podmínek nevztahuje a tedy je fakturace položek Poplatek za správu neoprávněná.

Erste leasing České spořitelny